จากเมื่อวันที่ 14 พ.ค. ที่ผ่านมา  เราได้รับทราบถึงรายชื่อ ส.ว. ทั้ง 250 คน เป็นที่เรียบร้อย ซึ่งทาง กกต. ก็ได้มีการชี้แจงงบประมาณในการดำเนินการเพื่อให้ได้มาซึ่ง ส.ว. ไว้เมื่อปลายปีที่แล้ว ซึ่งเราขอนำมาให้ดูกันว่า ค่าดำเนินการเหล่านั้นมีรายละเอียดอย่างไรบ้าง
ดูราชื่อ ส.ว. ทั้งหมด 250 คน ได้ที่นี่ 

โดยค่าใช้จ่ายรวมสำหรับดำเนินการคัดเลือกสมาชิกวุฒิสภานั้น ทั้งสิ้น 1,303,026,600 บาท

โดยแบ่งค่าใช้จ่ายออกเป็น

ค่าใช้จ่ายของกกต. : 1,176,820,000 บาท

แบ่งออกเป็น

  • การดำเนินการ 544,852,600 บาท
  • เตรียมความพร้อม 9,915,000 บาท
  • ติดตามการดำเนินการให้คำปรึกษาโดยคณะกรรมการการเลือกตั้งและคณะ 40,404.500 บาท
  • ตรวจสอบการปฏิบัติงานและการกระทำผิดกฎหมายโดยผู้ตรวจการเลือกตั้ง 152,808,000 บาท
  • ควบคุมสอดส่องสืบสวนไต่สวนวินิจฉัยชี้ขาดและดำเนินคดีในศาลฯลฯ 84,699,700 บาท
  • ตรวจติดตามนิเทศประเมินผล 3,000,000 บาท
  • สนับสนุนการดำเนินการ 96,250,300 บาท
  • รับรายงานจากผู้ตรวจการเลือกตั้ง 13,112,800 บาท
  • เงินสำรองจ่าย(ที่ไม่อาจกำหนดเป็นรายการหรือสมทบบางรายการที่ไม่เพียงพอ) 81,089,800 บาท

ค่าใช้จ่ายหน่วยงานสนับสนุน : 126,206,600 บาท

เช่น สำนักบริหารการปกครองพื้นที่, สำนักบริหารทะเบียน, สำนักงานตำรวจแห่งชาติ, กรมประชาสัมพันธ์เป็นต้น
ดูรายละเอียดงบประมาณทั้งหมดได้ที่นี่