การขับรถยนต์ได้นับว่าเป็นอีกทักษะที่หลายคนจำเป็นเพื่อใช้ในการเดินทาง และสิ่งที่คนใช้รถทุกคนต้องมีติดตัวไว้ยืนยันความสามารถนั้นนั่นก็คือ ใบขับขี่ ซึ่งมีทั้งแบบชั่วคราว และแบบอายุ 5 ปี ซึ่งคนใช้รถต้องไปต่อเป็นประจำ เพราะถ้าขับแล้วไม่มีใบขับขี่ติดตัวเนี่ยทั้งอันตรายแถมยังอาจโดนปรับเอาด้วย ใครที่ใบขับขี่ปีนี้ใกล้หมดลองมาดูการเตรียมตัวเพื่อเดินทางไปต่ออายุ และอ่านขั้นตอนไว้คร่าวๆ กันเถอะ

ไปต่อที่ไหน ?

สำนักงานขนส่งทั่วประเทศ โดยค้นหาขนส่งที่ใกล้บ้านได้ที่นี่เลย

จากใบขับขี่ชั่วคราว 2 ปี เป็นใบขับขี่แบบ 5 ปี

(ต่อล่วงหน้าก่อนหมดอายุได้ 60 วัน)

คุณสมบัติ

1.ได้รับใบขับขี่รถยนต์ส่วนบุคคลชั่วคราว ใบขับขี่รถยนต์สามล้อส่วนบุคคลชั่วคราว หรือใบขับขี่รถจักรยานยนต์ส่วนบุคคลชั่วคราว แล้วแต่กรณี มาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี

2.มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 46 ดังนี้

 • มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์
 • มีความรู้ความสามารถในการขับรถ
 • มีความรู้ในข้อบังคับการเดินรถตามพระราชบัญญัติรถยนต์ และตามกฎหมายว่าด้วยการจราจรทางบก
 • ไม่เป็นผู้มีร่างกายพิการจนเป็นที่เห็นได้ว่าไม่สามารถขับรถได้
 • ไม่มีโรคประจำตัวที่ผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมเห็นว่าอาจเป็นอันตรายขณะขับรถ
 • ไม่เป็นบุคคลวิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือน
 • ไม่มีใบขับขี่รถชนิดเดียวกันอยู่แล้ว
 • ไม่เป็นผู้อยู่ระหว่างถูกยึดหรือเพิกถอนใบขับขี่
 1. ไม่เคยต้องคำพิพากษาสูงสุดให้ลงโทษรือถูกเจ้าพนักงานเปรียบเทียบปรับตั้งแต่สองครั้งขึ้นไป สำหรับความผิดเกี่ยวกับการขับรถอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ เว้นแต่จะพ้นโทษครั้งสุดท้าย ไม่น้อยกว่า 6 เดือนแล้ว
 • ฝ่าฝืนสัญญาณจราจรหรือเครื่องหมาย
 • ในขณะเมาสุราหรือของเมาอย่างอื่น
 • ในลักษณะกีดขวางการจราจร
 • ใช้ความเร็วเกินอัตราที่กฎหมายกำหนด
 • โดยประมาทหรือน่าหวาดเสียวอันอาจเกิดอันตรายแก่บุคคลหรือทรัพย์สิน
 • โดยไม่คำนึงถึงความปลอดภัยหรือความเดือนร้อนของผู้อื่น

กรณีขาดต่อเกินกำหนด

เกิน 1 ปีแต่ไม่ถึง 3 ปี

เพิ่มการทดสอบข้อเขียน

เกิน 3 ปีขึ้นไป

เพิ่มขั้นตอนอบรม + ทดสอบข้อเขียน + ทดสอบขับรถ

หลักฐานที่ต้องใช้

 1. ใบขับขี่ชั่วคราวอายุไม่ต่ำกว่า 1  ปี
 2. บัตรประชาชนตัวจริง
 3. ใบรับรองแพทย์ (ออกก่อนวันยื่นคำขอไม่เกิน 1 เดือน)

ขั้นตอนดำเนินการ

 1. ตรวจสอบเอกสารและออกคำขอ
 2. ทดสอบสมรรถภาพร่างกาย
 • ทดสอบการมองเห็นสี ที่จำเป็นในการขับรถ
 • ทดสอบสายตาทางลึก
 • ทดสอบสายตาทางกว้าง
 • ทดสอบปฏิกิริยาเท้า (ความสามารถในการใช้เบรคเท้า)
 1. ชำระค่าธรรมเนียม 505 บาท ถ่ายรูป – พิมพ์ใบขับขี่ 

 

การต่ออายุใบขับขี่ชนิด 5 ปี

(ต่อล่วงหน้าก่อนหมดอายุได้ 3 เดือน)

1.เป็นผู้ที่ได้รับใบขับขี่รถยนต์ส่วนบุคคลอยู่แล้ว

2. ผู้ขอยังคงมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามสำหรับผู้ถือใบขับขี่ชนิดนั้นๆ

 

กรณีขาดต่อเกินกำหนด

เกิน 1 ปีแต่ไม่ถึง 3 ปี

เพิ่มการทดสอบข้อเขียน

เกิน 3 ปีขึ้นไป

เพื่มขั้นตอนการสอบข้อเขียน + การสอบขับรถ + ใบรับรองแพทย์

หลักฐานที่ต้องใช้

 1. ใบขับขี่เดิม หรือใบแทน
 2. บัตรประชาชนฉบับจริง

ขั้นตอนดำเนินการ

1.ตรวจสอบเอกสาร และออกคำขอ

2.ทดสอบสมรรถภาพร่างกาย

 • ทดสอบการมองเห็นสี ที่จำเป็นในการขับรถ
 • ทดสอบสายตาทางลึก
 • ทดสอบสายตาทางกว้าง
 • ทดสอบปฎิกิริยาเท้า (ความสามารถในการใช้เบรคเท้า)

3.อบรม 1 ชั่วโมง

4.ชำระค่าธรรมเนียม 505 บาท  ถ่ายรูป – พิมพ์ใบขับขี่ 

ขอบคุณที่มา : Car  Kapook, Upddrive, Sanook